main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΑΠ ΕΩΣ ΤΙΣ 21/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

70014 ΓΟΥΡΝΕΣ             

                                                                                                            Γούρνες, 23/08/2012

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΑΠ ΕΩΣ  ΤΙΣ 21/09/2012

 

              Βάσει του άρθρου 24 του Ν.2130/1993 του Υπουργείου Εσωτερικών, υποχρεούνται οι Δήμοι να επιβάλλουν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Το Τέλος επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων (οικόπεδα – κτίσματα εντός σχεδίου πόλεως και κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως) και υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε ποσοστό 0,30 τοις χιλίοις.

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με τις 480 & 542/2011 αποφάσεις του, την  επέκταση της εφαρμογής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του νέου Καλλικρατικού Δήμου, καθώς ίσχυε μόνο στις Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και μερικώς στη Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.

 

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, με βάση τις διατάξεις του Ν.2130/1993, για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, των κάτωθι οικισμών, που έχουν στην κατοχή τους, την 31/12/2011, ιδιόκτητο ακίνητο, οικόπεδο με κτίσμα ή μόνο οικόπεδο.

 • Γούβες
 • Κάτω Γούβες
 • Βορίτσι
 • Σκοτεινό
 • Χαρασσό
 • Καλό Χωριό
 • Κόξαρη
 • Ανώπολη
 • Γούρνες
 • Κοκκίνη Χάνι
 • Επάνω Βάθεια
 • Αγ. Ιωάννης - Επάνω Βάθεια
 • Γαλίφα
 • Αϊτάνια
 • Σγουροκεφάλι
 • Καινούργιο Χωριό
 • Γάλιπε

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, διπλάσιο του οφειλομένου ποσού του  τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, παρ.12.

 

Επομένως, ενώ

το τέλος είναι μικρό, της τάξης των 16-20€, ετησίως, για ένα κτίσμα 120τ.μ, (επειδή ο συντελεστής είναι 0,30 τοις χιλίοις),

το πρόστιμο είναι υψηλό,  

(επειδή είναι 200%).

 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό, να δηλωθεί η σωστή ζώνη στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, ο Δήμος υποχρεούται να αναζητήσει τη ζώνη, με όποια αρχεία δεδομένων-πληροφορίας  διαθέτει.

 

Όταν για ένα ακίνητο υπάρχουν συνιδιοκτήτες, υπόχρεοι για την πληρωμή του τέλους είναι όλοι οι συνιδιοκτήτες, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μια δήλωση, αν το ακίνητο έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται χωριστή δήλωση για το τμήμα που αντιστοιχεί ο κάθε μετρητής ( π.χ. σε διώροφο κτίσμα όπου ισόγειο και πρώτος όροφος έχουν χωριστό μετρητή, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις).

Για τη μεταβίβαση ακινήτου η έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ είναι υποχρεωτική.

         Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΑΠ

 

 Ο Δήμος Χερσονήσου, καλεί τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας των παραπάνω οικισμών, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση) ώστε να συμπληρώσουν σωστά και έγκαιρα τις δηλώσεις του ΤΑΠ με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του.

 

Για την υποβολή ορθής δήλωσης, είναι απαραίτητα τα εξής:

 1. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για πολυκατοικίες απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ που να αφορά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, αν υπάρχει.
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου. Εφόσον δεν υπάρχει προσκομίζετε αντίγραφο του εντύπου Ε9 της εφορίας.
 3. Την ταυτότητα του κατόχου του ακινήτου και το ΑΦΜ.
 4. Άδεια οικοδομής και την τελευταία αναθεώρηση της εάν υπάρχουν.
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης εάν υπάρχει..
 6. Τα στοιχεία των συνιδιοκτητών αν υπάρχουν.
 7. Εξουσιοδότηση ( είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν υπάρχει, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ) σε περίπτωση αδυναμίας ιδιοκτήτη να προσέλθει.

 

 

      Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου.

 

      Απαλλάσσονται του ΤΑΠ ( πρέπει όμως να γίνει δήλωση σε κάθε περίπτωση ) :

 1. Τα νόμιμα κτίσματα οικοδομής που αναγείρονται για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, με ή χωρίς εργοταξιακό ρεύμα. Δεν απαλλάσσεται το οικόπεδο, κατά την περίοδο αυτή. ( άρθρο 24, παρ. . 7 Ν 2130/1993).
 2. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών.
 3. Τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποφέρουν εισόδημα ( άρθρο 24 παρ.7Ν.2130/ 1993).
 4. Οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων ( άρθρο 24,παρ.7 Ν 2130/1993 , άρθρο 4 παρ 2 , Ν 2503/1997).
 5. Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταβλισμό ολιγάριθμων  οικόσιτων ζώων για τις οικιακές ανάγκες του υπόχρεου ( άρθρο 24,παρ 7 Ν .2130/93, άρθρο 11 παρ.7 Ν.2503/97).
 6. Οι ιεροί ναοί.

     Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από τη ΔΕΗ . Η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΑΠ οικίας ή επαγγελματικού χώρου

 

     Ετήσια Χρέωση του ΤΑΠ  για μια κτίσμα 100 τ.μ. με έτος δόμησης 1990,

 

 • Στην ακριβότερη ζώνη, ( π.χ. Ζώνη Α Γουρνών, Κοκκίνη Χάνι κ.α.) με τιμή ζώνης 900€/τ.μ.

 

Τετραγωνικά μέτρα

Χ

Τιμή Ζώνης

Χ

Συντελεστής παλαιότητας

Χ

Συντελεστής ΤΑΠ

=

Ποσό πληρωμής

100τ.μ.

Χ

900€/τ.μ.

Χ

0,6

Χ

0,30/1000

=

16,2€

 

 • Στη φθηνότερη ζώνη (π.χ. στον οικισμό Σταμνιοί ή Γαλίφα ή Κόξαρη κ.α. ) με τιμή ζώνης 600€/τ.μ.

 

Τετραγωνικά μέτρα

Χ

Τιμή Ζώνης

Χ

Συντελεστής παλαιότητας

Χ

Συντελεστής ΤΑΠ

=

Ποσό πληρωμής

100τ.μ.

Χ

600€/τ.μ.

Χ

0,6

Χ

0,30/1000

=

10,8€

 

 

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ για το Τ.Α.Π.

 

 1. Για όλους τους οικισμούς

Από 27/8/2012 έως και 21/9/2012  

στο Δημαρχείο Γούρνες (πρώην Αμερικάνικη Βάση ) τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 08.00 έως 15.00.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση ή εξυπηρέτηση ηλικιωμένων / ΑΜΕΑ στα τηλέφωνα

2813404641

2813404634

2813404609

ή fax

2813404655

ή στην ιστοσελίδα www.hersonisos.gr

 

ή email

f.anastasiou@hersonisos.gr

a.miliaraki@hersonisos.gr

i.charitaki@hersonisos.gr

a.sfakianaki@hersonisos.gr

 

 

                                                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                      

                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ                     

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου