main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧαυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο (ΠΕ Χανίων)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2. Τις διατάξεις του ΠΔτος 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός τηςΠεριφέρειας Κρήτης».

3. Την υπ’ αριθμό 2704/2-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασηςαρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου,Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

4. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Τα/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικώνεπικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 82/2012 (ΦΕΚ 2060/τ.Β΄/28-06-2012) απόφαση του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου Κρήτης.ΑΔΑ: Β41Κ7ΛΚ-Ξ2Θ2

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενηάδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012.Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες τηςΠεριφερειακής Ενότητας Χανίων για τις οποίες ζητείται άδεια, ή το είδος άδειας (ή αδειών) καιτον αριθμό τους ανά έδρα.Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίωνσύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄) και την αριθμ.82 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ως ακολούθως:

copyright © Δήμος Χερσονήσου