main img main img main img main img main img main img main img main img

Απάντηση υπηρεσίας σχετικά με προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης

                                                                                                     ΓΟΥΡΝΕΣ,  10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

                                                                                                  Προς κ. Ζαχαριουδάκη Κων/νο

 

Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με τα δημοσιεύματα για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι

Στο σκεπτικό της επίμαχης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 56/2020 (ΑΔΑ 6ΘΩΣΩΗΜ-ΛΟ8)  - η οποία ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ -  και όχι στο αποφασιστικό, στο οποίο γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και στις διαδικασίες, μνημονεύονται μεταξύ άλλων και οι διατάξεις του  Β.Δ 28.3/15.4.1957 , σύμφωνα με το οποίο γίνονται οι προσλήψεις υδρονομέων άρδευσης, όπως συνέβη και στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου των ετών  2011 , 2016,2017,2018 και 2019 όπως και σε αποφάσεις άλλων φορέων [Δήμων , ΔΕΥΑ κλπ] και έχουν εγκριθεί από Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων .

  Σε καμία περίπτωση και ουδέποτε ζητήθηκε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων,  ως δικαιολογητικό πρόσληψης και αυτό αποδεικνύεται από την ανακοίνωση του Δημάρχου Χερσονήσου με αριθμ. πρωτ. 7255/25.05.2020  και ΑΔΑ: 67Γ8ΗΜ-ΠΨΨ, από την απόφαση Πρόσληψης με αριθμ. 90/30.06.2020 και ΑΔΑ: 9ΩΨΨΩΗΜ-ΤΤ6, καθώς και από τις υπογραφείσες συμβάσεις μία εκ των οποίων ενδεικτικά σας αναφέρουμε με αριθμ. πρωτ. 9969/01.07.2020 με ΑΔΑ: ΨΛΑΟΩΗΜ-Ε91.

 

                                                                                  Η Αναπληρώτρια

                                                                Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης

 

                                                                               ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

copyright © Δήμος Χερσονήσου