Ανακοίνωση για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ( 16/02/2012 )

-