Διαθέσιμες άδειες ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ εμπορίου τύπου Β (έως 14-03-2014)

 Ανακοινώνουμε ότι από το έτος 2013 έχουν μείνει προς διάθεση τρεις (3) άδειες υπαίθριου ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ εμπορίου τύπου Β  ,,  οι οποίες θα διατεθούν για το έτος 2014 . ΄Οσοι ενδιαφέρονται  καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους έως και την 14/03/2014 στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τα παρακάτω δικαιολογητικά και αποδεικτικά της ιδιότητας τους .

 

Απαραίτητη ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το δικαίωμα  απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας
  2. Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων , που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος. Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμων – Κοινοτήτων ή του Συλλόγου Πολυτέκνων)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που θα υποβληθούν με την κατάθεση της αίτησης:

  1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στη οποία θα δηλώνεται το είδος της δραστηριότητας που θα ασκηθεί
  2. Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνεται  ότι:  « δεν είμαι κάτοχος άδειας λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέομαι  με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας»
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
  4. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο να αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων ήτοι:

  α) άτομα με Αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

  β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία (3) τέκνα

  γ) Ανάπηροι και Θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α΄)

  δ) άτομα με Αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα

  ε) γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική στέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

  στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

  ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

  η) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση,

5.  Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

6.   Βεβαίωση ότι διαμένει μόνιμα στον Δήμο μας

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, από ώρα 09:00 έως 14:00 ή στο τηλέφωνο 2897340026.


                                                               Ε.Δ.

                                                                              Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ