main img main img main img main img main img main img main img main img

Δικαιολογητικά για διόρθωση πίνακα επικείμενων στις μελέτες πράξεων εφαρμογών


Για δικαιολογητικά για διόρθωση πίνακα επικείμενων στις μελέτες πράξεων εφαρμογών απαιτούνται :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πίνακες επικειμένων από την μελέτη Πράξης Εφαρμογής. εις τριπλούν
  3. Διορθωμένοι πίνακες επικειμένων εις τριπλούν
  4. Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνονται τα επικείμενα
  5. Φωτογραφίες
  6. Τεχνική έκθεση (για ποιους λόγους γίνεται η διόρθωση, αναλυτική επιμέτρηση επικειμένων)
  7. Αμοιβές Μηχανικών
  8. Μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής από το Υποθηκοφυλακείο


copyright © Δήμος Χερσονήσου