Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Όσον αφορά ειδικότερα τις σχολικές επιτροπές που λειτουργούν σε ένα δήμο, προβλέπεται στο Ν. 3852/2010  ότι συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου με τις  Αρ. Απόφ. 115/2011 και 116/2011 (ΦΕΚ 1022/26.05.2011) αφού έλαβε υπόψη του την με αρ. πρωτ. 8440/24.02.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ (Βʼ318) και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 75,240 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008), του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006) και των άρθρων 103,102 του Ν. 3852/2010 προχώρησε στις παρακάτω  συγχωνεύσεις των υφιστάμενων Σχολικών επιτροπών. 

Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου-Λυκείου Μαλίων

64/1990 τΒ'

Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου  Μοχού

335/1991 τΒ'

Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου, Λυκείου Λιμ. Χερσονήσου

63/2000 τΒ'

 1η Σχολική Επιτροπή Γουρνών

1322/2005 τΒ'

 2η Σχολική Επιτροπή Γουρνών

1322/2005 τΒ'

Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου-Λυκείου Επισκοπής

494/2000 τΒ'

 

 

Σκοπός των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π), η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων  σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και από το Υπου6ργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων  που δίνονται κάθε φορά από διατάξεις του νόμου.

 

Και τα δύο Νομικά Πρόσωπα διοικούνται από Διοικητικά συμβούλια 11 μελή. Οι πόροι των συγκεκριμένων Ν.Π.Δ.Δ είναι για το κάθε ένα: η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο που ανέρχεται σε 100.000 euro και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση που διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες, πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες ή και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.