ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΠΔΔ

  1. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Πρόεδρος ΔΣ: Εμμανουήλ Ανυφαντάκης)
  2. Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου (Πρόεδρος ΔΣ: Γεώργιος Μπαγουράκης)
  3. Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» (Πρόεδρος ΔΣ: Ιωάννης Πατεράκης του Εμμανουήλ)
  4. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόεδρος: Κων/νος Ζαχαριουδάκης)
  5. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόεδρος: Ιωάννης Μήλακης)

 

ΝΠΙΔ

  1. Αναπτυξιακή Γουβών ΑΕ (Πρόεδρος ΔΣ: )
  2. Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Διαχείριση Ακτών Μαλίων» (Πρόεδρος ΔΣ: Νικόλαος Φαζάκης)
  3. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Πρόεδρος ΔΣ: Ιωάννης Μήλακης)
  4. Δημοτικη Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ΔΕΥΑΧ (Πρόεδρος ΔΣ: Εμμανουήλ Ματθαιάκης)
  5. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (Πρόεδρος ΔΣ: Ιωάννης Σέγκος)