main img main img main img main img main img main img main img main img

h1

h2

h3

-
arrow up
 • (102)
 • (388)
 • (387)
 • (321)
 • (412)
 • «Η Γκουβερνιώτισσα» (408)
 • icon (406)
 • (417)
 • (395)
 • (385)
 • (402)
 • (390)
 • (399)
 • (182)
 • (397)
 • (404)
 • (396)
 • (183)
 • (386)
 • (392)

Εγγραφές και Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04.05.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 


Με αφορμή την έναρξη της περιόδου κατάθεσης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου και σύμφωνα με την υπ΄αρ.  62/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω :

 

Δυνατότητα εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας έχουν όλα τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 01.01.2014 μέχρι 31.03.2016.

 

Τα εγγραφόμενα νήπια θα προέρχονται από την περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου και κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής νηπίων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , Αρ. Απόφ. 41087 των Υπ. Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/05.12.2017).

 

Η κατάθεση των αιτήσεων με συνημμένα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά θα γίνεται από τις 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου (άρθρο 3 παρ. 2 – ΦΕΚ 4249/2017).

 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , Αρ. Απόφ. 41087 των Υπ. Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/05.12.2017), θα γίνει από Επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη Δ.Σ. και παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών και θα οριστεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , Αρ. Απόφ. 41087 των Υπ. Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/05.12.2017) θα υπάρξει ανακοίνωση με τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης και θα δίνεται προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

 

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, αν μέχρι την ημερομηνία αυτή γνωρίζουμε τις εγκεκριμένες μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της Δράσης : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής , περιόδου 2018 -2019».

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις αιτήσεις εγγραφής είναι τα παρακάτω :

 1. Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη ( παρέχεται από την υπηρεσία )
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής και όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης ( άρθρο 3 παρ. 4α Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , Αρ. Απόφ. 41087 των Υπ. Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/05.12.2017) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς μήνες πριν την έκδοση της ανακοίνωσης , επίσης να είναι μεταφρασμένο αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιαδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση σε επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα :
  α.
  Για μονογονεϊκές οικογένειες , άγαμες μητέρες : ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται.
  β. Για παιδί ορφανό : ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθέν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  γ. Για διαζευγμένους γονείς: αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση : αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει τη διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού
  δ.
  Για γονείς που έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του φοιτητή ή είναι στρατευμένοι : βεβαίωση από τη σχολή φοίτησης ότι διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση από το στρατό ότι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ε. Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα – παιδιά) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής
 3. Βεβαίωση Υγείας του νηπίου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία του νηπίου και των υπόλοιπων σελίδων με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού από το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού
 4. Βεβαίωση εργασίας :
  α. για εργαζομένους στο Δημόσιο : βεβαίωση εργασίας μεταγενέστερη από την ημερομηνία της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση
  β.
  Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό Τομέα : βεβαίωση εργασίας , μεταγενέστερη της ανακοίνωσης και μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΙΚΑ
  γ.
  Για του Ελεύθερους Επαγγελματίες : Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι
  δ. Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση ( σχ. Ν. 4075/2012) : Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογραμμένη και με τη σφραγίδα της επιχείρησης
 5. Για άνεργους γονείς απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 6. Για γονείς συνταξιούχους θα πρέπει να κατατεθεί η συνταξιοδοτική πράξη
 7. Για γονείς αλλοδαπούς : άδεια παραμονής σε ισχύ, αν έχει λήξη η τελευταία άδεια και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που έχει κατατεθεί η αίτηση
 8. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (2018) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν τόσο το δικό τους όσο και του συζύγου τους εκτός και αν εμπίπτουν σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει  την υποβολή χωριστής δήλωσης οπότε θα πρέπει να κατατεθεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που το επιτρέπει
 9. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα  δικαιολογητικά, αν δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε αυτήν ( άρθρο  παρ. 6  του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , Αρ. Απόφ. 41087 των Υπ. Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/05.12.2017) 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εξειδίκευσε τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια καθιερώνοντας τη μοριοδότησή τους :

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ :

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

100

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ

50

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (ΜΙΣΘΩΤΕΣ /ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΎΜΕΝΕΣ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

50

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ)

15

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ – ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ )

30

ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

10

ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ

15

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΔΙΑΖΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)

20

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ 

30

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

50

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Χ  5

ΓΟΝΕΙΣ Ή ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

20

ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ή ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ

20

ΕΤΗΣΙΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

0 - 12.000 €

30

12.001 – 15.000 €

25

15.001 – 20.000 €

20

20.001 – 30.000 €

15

30.000 – 40.000 €

10

40.001 – 50.000 €

5

50.001 ΚΑΙ ΑΝΩ

0

 

-       Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν οι ανάλογες κενές θέσεις, η κατάταξη θα γίνεται με βάση το εισόδημα και σε περίπτωση νέας ενδεχόμενης ισοψηφίας θα διενεργείται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων.

 

-       Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις γίνεται αναπλήρωση από τον πίνακα επιλαχόντων των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί και μοριοδοτηθε.

 

-       Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

 

-       Η οικονομική εισφορά – τροφεία είναι εβδομήντα (70) ευρώ σε κάθε παιδί σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 19/2013 όπως αυτή εγκρίθηκε από την υπ΄αρ. 166/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Καλαϊτζάκης Αθανάσιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου