Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

 

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ)

(ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο σπίτι)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τρίπτυχο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αποκτά όλο και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην σημερινή κοινωνία καθιερώνοντας την θέση του μέσα από την πολύ-επίπεδη επιρροή του σε διάφορους τομείς και ειδικά

στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, γεγονός που επιβεβαιώνει την άμεση ανάγκη για την ουσιώδη παρέμβαση και την συνδρομή των ΟΤΑ.

 

Με την εφαρμογή της Νέας Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με την οικονομική συγκυρία της χώρας, οι ΟΤΑ

μέσα από τα Νομικά τους Πρόσωπα καλούνται να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ένα αρκετά μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστάσεων και προγραμμάτων μέσα από ισχυρούς οικονομικούς και διαδικαστικούς περιορισμούς.

 

Εν όψει των νέων δεδομένων η Κοινωφελής  Επιχείρηση θα πρέπει, βάση της ανάλυσης των υφιστάμενων προγραμμάτων και λοιπών υπηρεσιών που καλείται να διαχειρίζεται, να προτείνει μια σειρά παρεμβάσεων ώστε η λειτουργία της να είναι βιώσιμη  (μη εξαρτώμενη εξ ολοκλήρου από την χρηματοδότηση) και να εξασφαλίσει την ποιότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχει προς τον πολίτη.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου θέτοντας ως προτεραιότητα τον πολίτη , τον άνθρωπο και με σκοπό την εφαρμογή των νέων διατάξεων με την υπ’αρίθμ.98/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου ενέκρινε την σύσταση της

Ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης ,ένα φορέα που σκοπό έχει να ενισχύσει τις προσπάθειες ανάπτυξης κάθε μορφής πνευματικής, αθλητικής ,πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή μας.

 

Έχοντας θέσει αρκετά υψηλούς στόχους από την αρχή της λειτουργίας μας πιστεύουμε, ότι κάθε μας προσπάθεια αποτελεί ένα βήμα προς την ανάδειξη μιας καινούργιας διάστασης στην ποιότητα της ζωής των δημοτών μας. Ένα κοινό όραμα που μαζί μπορούμε να πετύχουμε  μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή όλων των φορέων και δημοτών  σένα σύνθετο και δημιουργικό πλέγμα  δραστηριοτήτων που απευθύνονται  σ’όλες τις ηλικιακές προτιμήσεις και ανάγκες πάντα με βάση τους κοινωνικούς σκοπούς , την ανάπτυξη και ανάδειξη του τόπου μας.

 

Νομικό πλαίσιο

 Ο νέος διευρυμένος Δήμος Χερσονήσου προέκυψε από την συνένωση των Δήμων Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών και Επισκοπής. Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι εξής επιχειρήσεις:

1. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Επισκοπής με τον διακριτικό τίτλο [ΚΕΔΕ], η οποία συστάθηκε  με την υπ’ αριθμ. 116/2009 . απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Επισκοπής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 23723/30.11.2010 απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Κρήτης , και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1995/24.12.2010 /τ. Δεύτερο. 

2. Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Γουβών, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 247/2009  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γουβών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 25714/17.11.2009 , απόφαση του Γ.Γ της περιφέρειας Κρήτης , και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2404/2.12.2009 /τ. Β

 

Στις  παρ.1 & 2 του άρθρου 109 Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:

 

1. «Οι Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυμία, ο σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας

 

2.Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.»

 

-Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/ οικ.4569/27.01.2011  του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των επιχειρήσεων στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. Ια του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το ότι στο Δήμο Χερσονήσου, πρόκειται να λειτουργήσει ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισμού ή το αντίστροφο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα  ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65,66 107 και 109 του ν. 3852/2010 και με σκοπό την εφαρμογή των αναφερόμενων διατάξεων ,με την υπ’άρίθμ.98/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, (η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρίθμ. οικ.3818/03.05.2011 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.1022/26.05.2011 /τ. Δεύτερο.) με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης Χερσονήσου σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι:  η ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα, συναφών  με την  κοινωνική  πρόνοια  και  την αλληλεγγύη, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιχείρηση  θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς:

 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως το:

- Βοήθεια στο Σπίτι

- Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας

 

Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως

   - η λειτουργία  κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,                  
   - η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, 
   - η λειτουργία σχολής  χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής,  
   - η λειτουργία ωδείου, 

 

Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως

- η λειτουργία βιβλιοθήκης, 
- η λειτουργία πολιτιστικού  και πνευματικού κέντρου, 
- η λειτουργία μουσείου, 

- η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, 
- η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων  πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και   αρχαιολογικών και  ιστορικών χώρων  της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

- η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.

- η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

- η λειτουργία φιλαρμονικής

 

Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως

- η λειτουργία αθλητικού κέντρου,

- η λειτουργία γυμναστηρίου, 
- η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

- η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού

- η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης

 

Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

- η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,  αρχιτεκτονικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των   εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

- η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του  εδάφους

- η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων

- η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.

- η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο    μέσο που     διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό    χαρακτήρα.

- η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του   Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

- η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων

- η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου

- η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής

 

Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

- Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας

- H εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την   ανάπτυξη  της περιοχής τους

- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της   απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

 

Διάρκεια της Επιχείρησης

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε εκατό  χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Έδρα:

Έδρα της επιχείρησης είναι ο οικισμός Λιμένος Χερσονήσου του  Δήμου Χερσονήσου

 

Κεφάλαιο:

Το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι το άθροισμα του κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων όπως αυτό προσδιορίζεται στις συστατικές πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Συγκεκριμένα ορίζεται σε 210.193,36 €  όπως προκύπτει από το άθροισμα

α. του κεφαλαίου ύψους 60.000,00 € της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Γουβών 

β. του κεφαλαίου ύψους 150.193,36 € της Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Επισκοπής 

 

Πόροι:

Οι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από:

 • - Χρηματοδότηση από το Δήμο Χερσονήσου  για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3463/2006.
 • - Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
 • Δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
 • - Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με τους καταστατικούς σκοπούς.

 

Διοίκηση:

Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) μελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά πέντε  (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων οι δύο [2] προέρχονται από την αντιπολίτευση , πέντε [5]  μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης και ένας [1] εκπρόσωπος των εργαζομένων στην περίπτωση  που η επιχείρηση απασχολεί περισ­σότερους από είκοσι  (20) εργαζομένους,  οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών , και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν είκοσι [20] εργαζόμενοι θα συμμετέχει ένας  [1] αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου.

 

Η Κ.Ε.Δ.Χ θα πρέπει:

Α. Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό  παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.

Β. Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες πολίτες, οι όποιοι είτε βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες,

Γ. Να παρέχει υπηρεσίες γενικότερα στην κοινότητα, αναπτύσσοντας δράσεις πολύ-επίπεδης παρέμβασης στον τομέα της πρόληψης, αγωγής  και προαγωγής της υγείας.     

 

Τα παραπάνω θα πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις παρακάτω αρχές :

1.Εξατομίκευση της αντιμετώπισης του κάθε χρήστη: Τα στελέχη των δομών υποστήριξης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε χρήστη ή επωφελούμενο των υπηρεσιών μας χωριστά και εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα.

2.Συνέχεια στις σχέσεις : η επαφή των επωφελούμενων με τις δομές και υπηρεσίες της ΚΕΔΧ, να είναι συνεχής και διαχρονική και να ολοκληρώνεται όταν υπάρξει πλήρη επίλυση του προβλήματος.   

 3.Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της ΚΕΔΧ με έμφαση στην ποιότητα.

4.Ισότιμη πρόσβαση όλων γενικά των πολιτών σε υπηρεσίες και δομές υποστήριξης που διαθέτει η κοινωφελής επιχείρηση χωρίς διαχωρισμούς ή αποκλεισμούς.

5.Οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης μέσα από την βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

 

 

Η Κ.Ε.Δ.Χ. για την επόμενη περίοδο καλείται να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές προκλήσεις ,ανάγκες και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ειδικότερων στόχων που είναι :

   - H πρόληψη , η  αντιμετώπιση του κινδύνου αποκλεισμού όλων των κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων που πρόσκαιρα ή μόνιμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας αναπηρίας, έλλειψης απασχόλησης, χαμηλών εισοδημάτων ή άλλης διαφοροποίησης από το γενικό πληθυσμό.  

  - Η εκτέλεση δραστηριοτήτων στον τομέα του πολιτισμού με σκοπό την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας.

  - Η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της διοίκησης.

  -.Η  ανάληψη και κάλυψη νέων αναγκών που προκύπτουν.

  - Η  εκτέλεση δράσεων στους τομείς κοινωνικής προστασίας, αθλητισμού και Παιδείας, με σκοπό τον συντονισμό δράσης και την  αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, ιδίως στην κοινωνική προστασία ατόμων με ιδιαίτερα προβλήματα καθώς και την συντήρηση και λειτουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.     

 

1.1.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.»

Οι Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το Δήμο χερσονησου, εξασφαλίζουν τη βοήθεια, την περίθαλψη κατ΄ οίκον και εν γένει την υποστήριξη ηλικιωμένων, και ΑμεΑ, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους. Προωθείται επίσης η απασχόληση ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι εν λόγω Μονάδες και Δομές (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και κάθε είδους βοηθητικού προσωπικού).


 Η υλοποίηση του προγράμματος επιπλέον στοχεύει:
• Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.

• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

 

1.1.2 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  Κ.Η.Φ.Η

Τα Κ.Η.Φ.Η.  είναι σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυνατώντας ν’ ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Βασικοί σκοποί των Κ.Η.Φ.Η είναι να παραμένουν τα ηλικιωμένα άτομα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Επίσης επιδιώκεται εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος η υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν την αυτονομίας τους την κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

• Νοσηλευτική φροντίδα

• Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

• Ατομική Υγιεινή

• Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

• Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

 

1.1.3  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ     ΠΑΙΔΙΑ  -Κ.Δ.Α.Π

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παρέχει υπηρεσίες σε  παιδιά σχολικής ηλικίας (μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου) ηλικίας 6 έως 14 ετών και λειτουργεί σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφενός έχουν στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών, την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη και αφετέρου απελευθερώνεται χρόνος για τις εργαζόμενες μητέρες προκειμένου να ανταποκριθούν στις εργασιακές τους υποχρεώσεις αλλά και τις άνεργες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κέντρο παρέχει ένα ποικίλο και πολυδιάστατο πρόγραμμα μέσα από το οποίο κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει τα ενδιαφέροντά του και να ανακαλύψει τον ίδιο του τον εαυτό.
Οι δραστηριότητες έχουν ως κύριο άξονα την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Το βασικό μέρος των δραστηριοτήτων καλύπτει η σχολική εργασία. Τα παιδιά διαβάζουν υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού, λύνουν τις απορίες τους και προετοιμάζονται καλύτερα για την επόμενη μέρα.

Έπειτα, εφαρμόζονται διαδοχικά οι εξής δραστηριότητες:


•  Ζωγραφική
•  Μουσική
•  Παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
•  Θεατρικό παιχνίδι
•  Χορός
•  Δημιουργικές κατασκευές

 

1.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Οργάνωση και λειτουργία γυμναστηρίων, ενίσχυση Αθλητικών τμημάτων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου καθώς και αγώνες beach volley και ποδοσφαίρου, Αγώνων σκάκι και τάβλι και άλλων αθλημάτων με παράλληλη προσπάθεια δημιουργίας βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού και στον τόπο μας ο οποίος να εξασφαλίζει πόρους για την στήριξη και συνέχιση αυτών των προγραμμάτων

 

 

1.2.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στα πλαίσια της ενασχόλησης της επιχείρησης με τον αθλητισμό και ειδικά με την διαχείριση των  αθλητικών εγκαταστάσεων κυριότητας του Δήμου  καθώς και άλλων  χώρων όπως τα πνευματικά κέντρα είναι απαραίτητη η καταγραφή των παραπάνω κτιρίων και γηπέδων πριν την παραχώρηση τους στην ΚΕΔΧ. Με βάση την προσωρινή απογραφή που διενεργήσαμε στους εν λόγω χώρους και στις συνθήκες που βρίσκονται αυτοί όπως τους παρέδωσαν οι προϋπάρχοντες  Δήμοι η κατάσταση γενικά έχει ως εξής:

1.Αναλυτική περιγραφή των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων οι οποίοι  πρόκειται να παραχωρηθούν κατά χρήση και διαχείριση από τον Δήμο Χερσονήσου στην ΚΕΔΧ ήτοι:

Ενός γηπέδου ποδοσφαίρου με φυσικό χορτάρι στα Μάλια, τριών (3) γηπέδων ποδοσφαίρου στους οικισμούς  Μοχού, Χερσονήσου και Ελιάς με πλαστικό χλοοτάπητα, δυο (2) γηπέδων ποδοσφαίρου 8Χ8 με πλαστικό τάπητα στους οικισμούς Χερσονήσου και Μαλίων καθώς και γηπέδων μπάσκετ βόλεϊ και τένις στους οικισμούς Μαλίων, Κρασίου, Χερσονήσου και πρώην βάσης Γουρνών. Επίσης τεσσάρων (4) γηπέδων ποδοσφαίρου χωρίς καθόλου χορτάρι στους οικισμούς Επισκοπής, Ανώπολης, Γουβών και Γουρνών.      

2. Πνευματικά κέντρα και λοιποί ιδιαίτεροι χώροι με ειδικό καθεστώς παραχώρησης στην Κ.Ε.Δ.Χ και κόστος λειτουργίας αυτών.

 

Σχετικά με την κάλυψη του κόστους των δαπανών συντήρησης και αγοράς εξοπλισμού αθλητικού υλικού, θα γίνεται από ανάλογη χρηματοδότηση του Δήμου Χερσονήσου προς την επιχείρηση με βάση το παρόν σχέδιο διετούς προγράμματος δράσης. Προϋπόθεση προς τούτο είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου για την συγκεκριμένη χρηματοδότηση να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία και να αφόρα αποκλειστικά  δράσεις και υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης ενώ οι προϋποθέσεις και οι όροι της μεταξύ τους καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων να αποτελούν το περιεχόμενο σύμβασης η οποία συνάπτεται μεταξύ τους σύμφωνα με το αρθ.259 Ν. 3463/2006.

Στην παραπάνω χρηματοδότηση περιλαμβάνεται επίσης  και το κόστος μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού για τις δράσεις και υπηρεσίες του διετούς προγράμματος.

 

 1.2.3  Αθλητικές   Διοργανώσεις

Οι αθλητικές διοργανώσεις προάγουν τον αθλητικό χαρακτήρα του διευρυμένου Δήμου Χερσονήσου  όπως πρωταθλήματα και τουρνουά στο Ποδόσφαιρο, στην Καλαθοσφαίριση, στην Κολύμβηση, στο Σκάκι, στην Επιτραπέζια Αντισφαίρισης καθώς και τουρνουά προσφοράς αγάπης. . Σημαντικές διοργανώσεις επίσης αποτελούν οι αγώνες δρόμου, τρίαθλος, πεζοπορία, ποδηλατοπορία κ.α

Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται ο υγιής αθλητισμός , η ευγενής άμιλλα, «θωρακίζεται» η ψυχική και σωματική υγεία, κινητροδοτούνται και επιβραβεύονται οι δημιουργικές επιδόσεις των νέων κυρίως συμπολιτών μας

 

1.3.1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

   θεωρούμε ότι εάν αφεθούμε στην κουλτούρα της σημερινής εποχής του «όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται» θα παράγουμε αντίστοιχα και πολιτισμό της αγοράς. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να ρίξουμε βάρος στον παραδοσιακό κρητικό πολιτισμό της φιλοξενίας ,της συνύπαρξης του ενδιαφέροντος του ενός προς τον άλλο, προβάλλοντας τα ήθη και τα έθιμα

 1. Συνεργασία με τις ομάδες Πολιτών –Εθελοντών, τους πολιτιστικούς συλλόγους μας ώστε να διοργανώνουμε εκδηλώσεις πολιτισμού και δράσεις πολιτισμού καθ’ όλη την διάρκεια του έτους (αποκριάτικες εκδηλώσεις κ.α)
 2. Διοργάνωση καλοκαιρινών συναυλιών στους ειδικούς χώρους του Δήμου (βάση Γουρνών κλπ).
 3. Θεατρικές παραστάσεις σε διάφορα θέατρα του Δήμου.
 4. Αγροτικό φεστιβάλ στα χωριά ΑΒΔΟΥ, ΜΟΧΟ η ΕΠΙΣΚΟΠΗ.
 5. Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου για την ιστορία και τα φυσικά μνημεία του Δήμου μας.
 6. Δημιουργία Δημοτικής χορωδίας.
 7. Δημιουργία μουσείων παραδοσιακής τέχνης περιοχών του Δήμου.
 8. Παράδοση μαθημάτων παραδοσιακής κρητικής μουσικής.

 

 1.4.1 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκτιμούμε ότι είναι καιρός να αναδείξουμε και άλλες περιβαλλοντικές ομορφιές του Τόπου μας ώστε να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα με τις εξής δράσεις :

1. Λειτουργία όλων των φαραγγιών της περιοχής ήτοι: του ΚΑΡΤΕΡΟΥ του ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ και της ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ με την προϋπόθεση ότι δημιουργούμε: Δρομολόγηση λεωφορείων του Δήμου προς τις εισόδους –εξόδους των φαραγγιών.

2. Ανάδειξη σπηλαίων ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΟΥΒΩΝ ,ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΒΔΟΥ και ΕΙΛΗΘΙΑΣ –ΕΛΙΑΣ καθώς και

3. Δημιουργία παρατηρητηρίου αγρίων πτηνών στην περιοχή του οικισμού της Κεράς  Μαλίων.

 

1.5.1 ΠΡΟΒΟΛΗ –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  Περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που απαιτούνται για την προβολή και διαφήμιση των δραστηριοτήτων  της επιχείρησης με την έκδοση ενημερωτικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις.

 

1.6.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό – υλικό (λογισμικά προγράμματα κ.α.)   που απαιτητέ για την εύρυθμη λειτουργιά τις επιχείρησης αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ