Άδεια αμιγούς καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

 

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση προς τον Δήμο. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
 2. Κανονισμό της πολυκατοικίας και δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:

  a. Όταν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............................................. αρ. ......... οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον .................................. Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου."
  b. Όταν δεν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ................................................... αρ. ........ οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει από τον ................................ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου."
  c. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα. ΣΗΜ: Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας: επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή υπάρχει και αρνείται να υπογράψει.
 3. Το προβλεπόμενο από την 12172 / 22.03.02 ΚYΑ των ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α. ΦΕΚ 533/Β/30.04.02 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 75 €
 4. Άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.
 5. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
 6. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) σε αντικατάσταση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα ........ δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τα εξής: ‘‘Δηλώνω υπεύθυνα ότι το κατάστημά μου πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αρ.1107414/1491/Τα & ΕΦ Υπουργικής Απόφασης, και εκτός αυτού υπάρχει δυνατότητα χρήσης ......... Η/Υ ''.
 11. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ'' κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ'', ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.
 13. Δημοτική ενημερότητα
 14. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Αν πρόκειται για εταιρεία ή σωματείο

Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 • Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα)
 • Το καταστατικό της εταιρείας ή του Σωματείου και η βεβαίωση εγγραφής στο Πρωτοδικείο για ΟΕ, ΕΕ και Σωματεία (Αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 • Για τους εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 6, 7, 8, 9 και 11
 • Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 6 και 8 και για τους διαχειριστές, επιπλέον, τα 7, 9 και 11
 • Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3037/02 και της 1107414/1491/Τα και ΕΦ /03 ΚΥΑ. Για τον υπεύθυνο να προσκομισθούν επίσης τα υπό στοιχεία 7, 8,11 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του
 • Προκειμένου περί Σωματείων να προσκομισθούν : α) Για τον Πρόεδρο, το πρακτικό ορισμού του ως Προέδρου και τα δικαιολογητικά 6, 7, 8, 9 και 11, β) Για τον οριζόμενο από το ΔΣ ως υπευθύνου για την τήρηση των διατάξεων, το πρακτικό ορισμού του ως υπευθύνου, τη δήλωση αποδοχής του ορισμού του και τα δικαιολογητικά 7, 8 και 11 [Η αίτηση να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και να συνυπογράφεται, απαραιτήτως, από τον υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3037/02 και της ΚΥΑ αρ. 1107414/1491/ Τα & ΕΦ]