main img main img main img main img main img main img main img main img

Αδήλωτα Τετραγωνικά – Διαγραφή Οφειλών

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 του Ν4647/2019, βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να προσκομίσουν αίτηση προς το δήμο Χερσονήσου προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να προχωρήσει σε διαγραφές. Εξάλλου λήγει στις 31/8/2020 η προθεσμία της παράτασης της δήλωσης με τα ορθά στοιχεία ακινήτων προς τους Δήμους (οικοπέδων, κτισμάτων ηλεκτροδοτούμενων και μη), χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή της δήλωσης ή για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης και υπολογιζόμενων των τελών και φόρων από 1/1/2020.

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

copyright © Δήμος Χερσονήσου