main img main img main img main img main img main img main img main img

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ένδειας

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                                                           Γούρνες: 09/11/2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                           

ANAKOINΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ

 

            Ο Δήμος Χερσονήσου πληροφορεί τους πολίτες του, ότι από 10 Νοεμβρίου 2015 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το εφάπαξ επίδομα ένδειας (Ν. Δ. 57/1973).

          Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, Ελευθερίας 50  Χερσόνησο) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. (αρμόδια υπάλληλος: κ. Ιατράκη Ελίζα, τηλ. 2897340045).

           Το ανωτέρω βοήθημα, θα χορηγηθεί εφάπαξ και το δικαιούνται οικογένειες, Ελλήνων και Αλλοδαπών, (και μονογονεϊκές που αποτελούνται από τον γονέα και τα τέκνα του – ανήλικα ή ενήλικα άγαμα – που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Χερσονήσου.

 

        Οι ενδιαφερόμενοι,  προσωπικά μόνο,  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην ως άνω υπηρεσία  ΜΕΧΡΙ 27 Νοεμβρίου 2015 τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση για τη χορήγηση του εφ' άπαξ επιδόματος (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό τελευταίου έτους (2015)
  3. Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ( παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999).
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια διαμονής για αλλοδαπούς πολίτες.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, αρμοδίως χορηγούμενη.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής ότι  όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και ότι κανένα άλλο μέλος της συγκεκριμένης οικογένειας , που ζει κάτω από την ίδια στέγη, δεν έχει αιτηθεί το εν λόγω βοήθημα.
  8. Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ (αν υπάρχει).
  9. Ιατρικές γνωματεύσεις (αν υπάρχουν)
  10. Αντίγραφο λογαριασμού Τραπέζης.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά προκειμένου να διευκολυνθεί η αρμόδια Επιτροπή στο έργο της.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην αίτηση πρέπει να περιέχονται σαφή στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα.

 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                      ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου