main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Χερσονήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                             Γούρνες: 17.10.2019
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                          Αριθμ. πρωτ.:19908
Γούρνες, Τ.Κ. 70014
Τηλ: 2813404614,618
Fax: 2813404608     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ο Δήμος Χερσονήσου, προκειμένου να συγκροτήσει την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:
α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων, 
που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου,
εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή 
τους στην εν λόγω Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε  δημότες/ισσες  του
Δήμου Χερσονήσου για συμμετοχή τους στην ως άνω Επιτροπή.
Ως εκ τούτου, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η πολίτης, που είναι εγγεγραμμένος/η στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Χερσονήσου να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του/της στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο  θα κληρωθούν  οι
δημότες/ισσες- μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή
στην Επιτροπή Διαβούλευσης μέχρι τις 01.11.2019 ημέρα Παρασκευή,  με τους εξής τρόπους:
Με σχετική αίτηση-δήλωση συμμετοχής στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες (έδρα του Δήμου) εντός της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, (στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, στο ισόγειο, τηλ: 2813404654, 2813404655) ή
Ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@hersonisos.gr συμπληρώνοντας  το σχετικό έντυπο (Έντυπο Α για τους φορείς) (Έντυπο Β για τους δημότες)
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Ειδικότερα:
(α)Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
(β)Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
(γ)Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
(δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το αρ.79 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων. 
Η διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
(ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
(στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.77 του ν.4172/2013 ως ισχύει
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
    
           ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                             Γούρνες: 17.10.2019

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                          Αριθμ. πρωτ.:19908

 

Γούρνες, Τ.Κ. 70014

Τηλ: 2813404614,618

Fax: 2813404608     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, προκειμένου να συγκροτήσει την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων, 

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου,

εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή 

τους στην εν λόγω Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του).

 

 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε  δημότες/ισσες  του

Δήμου Χερσονήσου για συμμετοχή τους στην ως άνω Επιτροπή.

 

Ως εκ τούτου, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η πολίτης, που είναι εγγεγραμμένος/η στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Χερσονήσου να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του/της στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο  θα κληρωθούν  οι

δημότες/ισσες- μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή

στην Επιτροπή Διαβούλευσης μέχρι τις 01.11.2019 ημέρα Παρασκευή,  με τους εξής τρόπους:

Με σχετική αίτηση-δήλωση συμμετοχής στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες (έδρα του Δήμου) εντός της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, (στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, στο ισόγειο, τηλ: 2813404654, 2813404655) ή

Ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@hersonisos.gr συμπληρώνοντας  το σχετικό έντυπο (Έντυπο Α για τους φορείς) (Έντυπο Β για τους δημότες)

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Ειδικότερα:

(α)Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

(β)Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.

(γ)Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

(δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το αρ.79 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων. 

Η διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

(ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

(στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.77 του ν.4172/2013 ως ισχύει

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

           ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

copyright © Δήμος Χερσονήσου