main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων»

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων» προϋπολογισμού: 150.000 €

copyright © Δήμος Χερσονήσου