main img main img main img main img main img main img main img main img

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΑΠ

-Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με τις 480 & 542/2011 αποφάσεις του, την  επέκταση της εφαρμογής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του νέου Καλλικρατικού Δήμου, καθώς ίσχυε μόνο στις Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και μερικώς στη Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.      Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, με βάση τις διατάξεις του Ν.2130/1993, για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, των κάτωθι οικισμών, που έχουν στην κατοχή τους, την 31/12/2011, ιδιόκτητο ακίνητο, οικόπεδο με κτίσμα ή μόνο οικόπεδο.• Γούβες• Κάτω Γούβες • Βορίτσι• Σκοτεινό• Χαρασσό• Καλό Χωριό• Κόξαρη• Ανώπολη• Γούρνες• Κοκκίνη Χάνι• Επάνω Βάθεια• Αγ. Ιωάννης - Επάνω Βάθεια• Γαλίφα• Αϊτάνια• Σγουροκεφάλι• Καινούργιο Χωριό• Γάλιπε
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, διπλάσιο του οφειλομένου ποσού του  τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, παρ.12.
Επομένως, ενώ το τέλος είναι μικρό, της τάξης των 16-20€, ετησίως, για ένα κτίσμα 120τ.μ, (επειδή ο συντελεστής είναι 0,30 τοις χιλίοις), το πρόστιμο είναι υψηλό, (επειδή είναι 200%). 
Είναι επίσης πολύ σημαντικό, να δηλωθεί η σωστή ζώνη στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, ο Δήμος υποχρεούται να αναζητήσει τη ζώνη, με όποια αρχεία δεδομένων-πληροφορίας  διαθέτει.
Όταν για ένα ακίνητο υπάρχουν συνιδιοκτήτες, υπόχρεοι για την πληρωμή του τέλους είναι όλοι οι συνιδιοκτήτες, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Για κάθε ακίνητο που έχει ένα μετρητή της ΔΕΗ θα υποβάλλεται μια δήλωση, αν το ακίνητο έχει πάνω από ένα μετρητή θα υποβάλλεται χωριστή δήλωση για το τμήμα που αντιστοιχεί ο κάθε μετρητής ( π.χ. σε διώροφο κτίσμα όπου ισόγειο και πρώτος όροφος έχουν χωριστό μετρητή, θα υποβληθούν δύο δηλώσεις). Για τη μεταβίβαση ακινήτου η έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ είναι υποχρεωτική.         Ο Δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΑΠ
 Ο Δήμος Χερσονήσου, καλεί τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας των παραπάνω οικισμών, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση) ώστε να συμπληρώσουν σωστά και έγκαιρα τις δηλώσεις του ΤΑΠ με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του. 
Για την υποβολή ορθής δήλωσης, είναι απαραίτητα τα εξής: 1. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για πολυκατοικίες απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ που να αφορά στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, αν υπάρχει.2. Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφο του εντύπου Ε9 της εφορίας.3. Την ταυτότητα του κατόχου του ακινήτου και το ΑΦΜ.4. Άδεια οικοδομής και την τελευταία αναθεώρηση της εάν υπάρχουν.5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης εάν υπάρχει..6. Τα στοιχεία των συνιδιοκτητών αν υπάρχουν.7. Εξουσιοδότηση ( είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν υπάρχει, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ) σε περίπτωση αδυναμίας ιδιοκτήτη να προσέλθει.

      Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου. 
      Απαλλάσσονται του ΤΑΠ ( πρέπει όμως να γίνει δήλωση σε κάθε περίπτωση ) :1. Τα νόμιμα κτίσματα οικοδομής που αναγείρονται για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, με ή χωρίς εργοταξιακό ρεύμα. Δεν απαλλάσσεται το οικόπεδο, κατά την περίοδο αυτή. ( άρθρο 24, παρ. . 7 Ν 2130/1993). 2. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών.3. Τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποφέρουν εισόδημα ( άρθρο 24 παρ.7Ν.2130/ 1993).4. Οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων ( άρθρο 24,παρ.7 Ν 2130/1993 , άρθρο 4 παρ 2 , Ν 2503/1997).5. Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταβλισμό ολιγάριθμων  οικόσιτων ζώων για τις οικιακές ανάγκες του υπόχρεου ( άρθρο 24,παρ 7 Ν .2130/93, άρθρο 11 παρ.7 Ν.2503/97).6. Οι ιεροί ναοί.      Η είσπραξη των οφειλών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα γίνεται από τη ΔΕΗ . Η είσπραξη για τα υπόλοιπα ακίνητα θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου