Ανακοίνωση ΔΕΥΑΧ προς καταναλωτές

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) υποχρεούνται, βάση της υπ΄ αριθμ. 1077/26-03-2012 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών Φ.Ε.Κ. Β΄1141/2012, στη συλλογή και αποστολή στοιχείων παροχής και κατανάλωσης των υδροληπτών τους σε συνδυασμό με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  του Υπουργείου Οικονομικών (TAXISnet).

 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την συμπλήρωση του παρακάτω επισυναπτόμενου εντύπου και την επιστροφή του:

  1. Είτε ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, Λούτρες Βιολογικός Μαλίων , Τ.Κ. 70007, Μάλια
  2. Είτε με Fax στον αριθμό: 28970 34070
  3. Είτε στο e-mail: valia@malia-deyam.gr .

 

-