Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιοχής Λαγκάδας Δήμου Χερσονήσου 2017

 

Το φράγμα Αποσελέμη και τα συνοδά του έργα είναι μια νέα πραγματικότητα όχι μόνο για την περιοχή της Λαγκάδας και το Δήμο Χερσονήσου ειδικά,  αλλά για ολόκληρη την Κρήτη γενικά, αφού η κατασκευή και λειτουργία του άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα της περιοχής, σε ότι αφορά τόσο το φυσικό ανάγλυφο και την εικόνα της, όσο και τη δομή και λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. 

 

Είναι αναμφίβολο γεγονός ότι για τη Λαγκάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές σε πολλούς τομείς όπως: στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον, στην πληθυσμιακή και δημογραφική σύνθεση κ.α. Οι περισσότερες των αλλαγών αυτών  μπορεί να αποκτήσουν θετικό ή αρνητικό πρόσημο, ανάλογα με τον τρόπο που θα προσεγγίσει το θέμα και θα τοποθετηθεί τόσο η Πολιτεία όσο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, αλλά κυρίως η τοπική κοινωνία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή πραγματικότητα.

 

Προς τούτο απαιτείται ένα νέο όραμα, μια καινούργια στόχευση, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα σχεδιάσει και θα καθορίσει τους αναπτυξιακούς όρους, τις κατευθύνσεις και προϋποθέσεις της Λαγκάδας με επίκεντρο το φράγμα αλλά και σε συνδυασμό και με τους άλλους σημαντικούς πόρους της περιοχής, ώστε να κινηθεί η περιοχή της Λαγκάδας στη νέα για αυτήν εποχή, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης (της  ισότιμης ισορροπίας δηλαδή μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος).

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης  στοχεύει:

  -  Στη διατύπωση του οράματος και των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων της περιοχής.

 -  Στη σύνδεση του σχεδιασμού με εκείνο του Δήμου Χερσονήσου αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης.

 -  Στην ανάδειξη των χωρικών επιπτώσεων και στη μεγιστοποίηση του οφέλους από το φράγμα Αποσελέμη για όλη την περιοχή.

 -  Στην κατάλληλη αξιοποίηση συνοδών έργων και τοπικών πόρων.

 -  Στην αναδιάταξη δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και την προσαρμογή τους στη νέα πραγματικότητα.

  - Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής.

  - Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και δράσεων που συμβάλουν στην ήπια τοπική ανάπτυξη.

  - Στη δημιουργία μηχανισμών προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και τη θεσμοθέτηση χρήσεων γης.

  - Στην άμεση επίλυση εκκρεμοτήτων και αποκατάσταση αναστρέψιμων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή του έργου και τέλος,

   - Στην ενημέρωση, κινητοποίηση και συμμετοχή αρχών, φορέων, επιχειρηματιών και πολιτών, γύρω από ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης που θα έχει στηριχτεί σε συμμετοχικές διαδικασίες, ρεαλιστικές προσεγγίσεις και επιστημονικές παραδοχές.

 

Η εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περιοχή της Λαγκάδας ανατέθηκε από το Δήμο  Χερσονήσου το Νοέμβριο του 2017 στην εταιρεία συμβούλων ΕΤΑΜ ΑΕ, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης  και ολοκληρώθηκε στο σύνολο της μετά και  την δημόσια παρουσίαση της  στο Αβδού τον Ιούλιο του 2018.

 

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου-προγράμματος θα τα βρείτε στη συνοδευτική παρουσίαση.