main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του µέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος με την 800/19605/17-02-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν στη δράση 1.2.«Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214.

Στόχος της παραπάνω δράσης είναι η προστασία των φυσικών πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων, η βελτίωση της ευζωίας των ζώων και η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

 

Πεδίο εφαρμογής

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα.

 

Τομείς Παρέμβασης

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα:

α) Αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

β) Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

γ) Βοοειδή με κρεοπαραγωγική /διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

για τα οποία υπάρχει βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης.

 

Δικαιούχοι

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης με αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους

γ. νομικά πρόσωπα με αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος τους.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 24/02/2012 έως 30/03/2012.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμές στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

 

Η προκύρυξη με ΑΔΑ: ΒΟΖΝΒ-ΠΛΟ έχει αναρτηθεί και στη παρούσα ανακοίνωση.

copyright © Δήμος Χερσονήσου