Επικαιρότητα

Πολιτική Προστασία

Επικαιρότητα

Πολιτική Προστασία

 1. Τι είναι η Πολιτική Προστασία

   Με τον όρο Πολιτική Προστασία εννοούμε το σύνολο του σχεδιασμού, των δράσεων, των ενεργειών πρόληψης και την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών καθώς και των περιστατικών ΧΒΡΠ.

    

 2. Τι είναι φυσική καταστροφή

   Είναι η δυσμενής επίδραση των φυσικών φαινομένων στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον που μπορεί να έχει ως συνέπεια την επέλευση υλικών ζημιών ή/και βλαβών στην ανθρώπινη ζωή και υγεία.

    

 3. Τι είναι τεχνολογική καταστροφή

   Η τεχνολογική καταστροφή οφείλεται σε αμιγώς ανθρωπογενείς δραστηριότητες η αστοχία των οποίων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση θα επιβαρύνει ή θα εκθέσει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

    

 4. Ποιοι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι

   Οι φυσικοί κίνδυνοι προέρχονται και οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα τα οποία κατά κανόνα δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον άνθρωπο. Τέτοια φυσικά φαινόμενα είναι οι σεισμοί, οι βροχοπτώσεις με τις επαπειλούμενες πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές, οι κατολισθήσεις, οι κεραυνοί κλπ. Δεδομένης της αλλαγής στην κλιματική ισορροπία του πλανήτη μας, φαινόμενα όπως οι βροχοπτώσεις και οι συνέπειες τους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να προβλεφθούν και να γίνει διαχείριση των επιπτώσεων τους και ως προς το χρόνο που αυτά θα συμβούν αλλά κυρίως ως προς τα μεγέθη τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κλιματικές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών κατά τις οποίες μεγάλες περίοδοι ανομβρίας εναλλάσσονται με ξαφνικές περιόδους βροχοπτώσεων μεγάλου ύψους οι οποίες δοκιμάζουν ή υπερβαίνουν πολλές φορές τις αντοχές των υφιστάμενων ανθρώπινων υποδομών οι περισσότερες από τις οποίες είχαν σχεδιαστεί με βάση παλαιότερα τεχνικά και κλιματικά δεδομένα.

    

 5. Ποιοι είναι οι τεχνολογικοί κίνδυνοι

   Οι τεχνολογικοί κίνδυνοι προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και αφορούν κυρίως σε εγκαταστάσεις της χημικής βιομηχανίας, επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών καυσίμων κλπ.

    

 6. Τι είναι τα περιστατικά ΧΒΡΠ

   Αναφέρονται στα αρχικά των λέξεων Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρηνικά που αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία συμβάντων που αφορούν σε αντίστοιχους κινδύνους.

    

 7. Πώς μπορεί να ενημερώνεται ο πολίτης

   Η ενημέρωση των πολιτών τόσο στη φάση που προηγείται της εκδήλωσης επικίνδυνων φαινομένων όσο και στη φάση αντιμετώπισης των συνεπειών από την εκδήλωση τους γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:

    

 • - Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω του τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς και της τηλεόρασης όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικές με την πρόληψη αλλά και οδηγίες σχετικές με τη φάση μετά την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων.
 •  
 • - Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr
 •  
 • - Σε επίπεδο Δήμου,

  • μέσω αυτής της σελίδας του ιστοχώρου του Δήμου Χερσονήσου www.hersonisos.gr
  •  
   και από το αρμόδιο γραφείο Πολιτικής Προστασίας στο τηλέφωνο 28973-40012, 28973-40022.
  •  .

  Με τα Βίντεο που δημοσιεύει η ΓΓΠΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ