Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 και με αριθμ. πρωτ. 6805/27.04.2021 Ανακοίνωσης για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Δήμου Χερσονήσου

Σήμερα, στις 06.09.2021, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη & βαθμολογία προσωπικού, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6805/27.04.2021 ΣΜΕ 1/2021 ανακοίνωσης του Δήμου Χερσονήσου, για δύο (2) άτομα, ενός (1) ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ  (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101) και ενός (1) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102)

  • ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Αριθμ. πρωτ. 16217/06.09.2021),
  • ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (Αριθμ. πρωτ. 16218/06.09.2021 )
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Αριθμ. πρωτ. 16239/2021),
  • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (Αριθμ. πρωτ. 16241/2021),
  • ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Αριθμ. πρωτ. 16242/2021),
  • ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (Αριθμ. πρωτ. 16243/2021)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο, δηλαδή από 07.09.2021.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) , είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

 

                                                                                                  Γούρνες: 06.09.2021

                                                                                                Από τη Δ/νση Διοικητικών

                                                                                                     Δήμου Χερσονήσου

                                                                                                Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

                                                                                           

                                                                                                 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ