ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνουμε τα προσωρινά αποτελέσματα (προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων μερικής και πλήρους απασχόλησης, πίνακα απορριπτέων) της ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης  ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (αναρτήθηκαν στις 20.08.2021). 

H αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipsis@hersonisos.gr, μέχρι και την 24η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη. 

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες)  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr.

 

ΓΟΥΡΝΕΣ 20.08.2021
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ