ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2023 2024 ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Ανακοινώνουμε τα προσωρινά αποτελέσματα ήτοι τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης πλήρους απασχόλησης υποψηφίων της με αριθμ. πρωτ.  17032/08.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ και κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών πινάκων: 25.08.2023

H ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipsis@hersonisos.gr, από 28.08.2023 (ημέρα Δευτέρα) έως και 29.08.2023 (ημέρα Τρίτη).

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr.

 

                                                                           ΓΟΥΡΝΕΣ 25.08.2023

                                                                    ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

                                                                           ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. Ο με αριθμ. πρωτ. 18294/25.08.2023 Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων της υπ’ αριθ. πρωτ. 17032/08.08.2023 Ανακοίνωσης Δήμου Χερσονήσου
  2. Ο με αριθμ. πρωτ.18295/25.08.2023 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθ. 17032/08.08.2023 Ανακοίνωσης Δήμου Χερσονήσου
  3. Ο με αριθμ. πρωτ.18298/25.08.2023 Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθ. 17032/08.08.2023 Ανακοίνωσης Δήμου Χερσονήσου