ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους/Όσες υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Δήμο Χερσονήσου (περίοδος 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 31 η Μαρτίου 2022) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την από την επομένη της ανάρτησης (της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου (http://www.hersonisos.gr) δηλ. από 14.09.2021, ημέρα Τρίτη έως και 23.09.2021 ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναγραφόμενα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου, ορίστηκαν σε τρείς (3). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ –ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση των υποψήφιων και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των ασκούμενων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου θα ξεκινήσει από 01/10/2021 και θα λήξει στις 31/03/2022. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η άσκηση θα γίνεται στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολουμένων θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος/Έμμισθος Δικηγόρος και Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου. Η αμοιβή τους θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου και τη βεβαίωση άσκησης θα χορηγεί ο Νομικός Σύμβουλος/Έμμισθος Δικηγόρος και Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου. Η μηνιαία αποζημίωση τους ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούµενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Χερσονήσου, ως νόµιµο εκπρόσωπο του Δήμου Χερσονήσου, κατόπιν εισηγητικού σηµειώµατος του Νομικού Συμβούλου/Έμμισθου Δικηγόρου και Προϊσταµένου Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου.