Δημοσίευση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2024 της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 (αρ. πρωτ. 102/01-05-2024) πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, χρονικής διάρκειας  έξι (6) μηνών. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 02/06/2024 έως 11/06/2024