ΔΕΥΑΧ_2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1-2021

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 586/8-2-2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 και της υπ΄ αρ. 1160/22-03-2021 Περίληψης Ανακοίνωσης  ΣΟΧ1/2021 για την πλήρωση επτά (7)  θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κοινοποιείται η 2η  Αναμόρφωση Πινάκων Κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021  ως προς την κατηγορία ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων –Κωδικός Θέσης 102 (ΑΔΑ: Ψ1ΛΙΟΛΝΞ-Η2Ω) , σε αντικατάσταση των Αναμορφωμένων Πινάκων Κατάταξης στις 4/6/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΨΕΟΛΝΞ-ΡΙΞ).