ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14313/09.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Ο Δήμος Χερσονήσου  ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων  - προσληπτέων υποψηφίων, της αριθμ. 14313/09.08.2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Χερσονήσου,  για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  εκ των οποίων σαράντα (40) ατόμων  πλήρους απασχόλησης και επτά (7)  ατόμων μερικής απασχόλησης.

Αντιρρήσεις δεν υποβλήθηκαν από κανένα υποψήφιο.

 

Οι επιτυχόντες – προσληπτέοι κατά την πρόσληψή τους οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proslipsis@hersonisos.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την πρόσληψή τους.

Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Τα ονόματα των επιτυχόντων – προσληπτέων επισυνάπτονται παρακάτω.

 

    ΓΟΥΡΝΕΣ 01.09.2021

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ