Ο Δήμαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί, στην πλήρωση τριών (3) θέσεων ως εξής: Δύο [2] Ειδικών Συνεργατών, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατηγορίας ΠΕ και ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, κατηγορίας ΠΕ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου γνωστοποιεί ότι θα προβεί,στην πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

1. Δύο [2] Ειδικών Συνεργατών, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα τεχνικά, σχετικά με την εφαρμογή μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών δημόσιων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών του Δήμου Χερσονήσου Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή .Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ στις διατάξεις των άρθρων 11 και 17 του Ν. 3584/2007

β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και άδεια άσκησης επαγγέλματος

γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε Ελληνική συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

2. ενός [1] Ειδικού Συνεργάτη, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνων από γεωλογικά/υδρογεωλογικά φαινόμενα, μετακινήσεων της γήινης επιφάνειας, κατολισθήσεων, ερπυσμού και φυσικών καταστροφών, προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και σε θέματα ανάδειξης χαρακτηριστικών γεωλογικών δομών της περιοχής.

Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή .

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ στις διατάξεις των άρθρων 11 και 17 του Ν. 3584/2007

Β)Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και βεβαίωση άσκησης

γεωτεχνικού επαγγέλματος (Γεωλόγου)

γ)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 13 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή στην έδρα του Δήμου (Γούρνες) τα σχετικά δικαιολογητικά που συνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα μαζί με βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.

Περισσότερες πληροφορίες: Σπανάκη Ελμα Τηλέφωνο 2813 404663 

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και ειδικότερα στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, και ΠΑΤΡΙΣ. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.