ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 -2024

Ο Δήμος Χερσονήσου εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 17032/08.08.2023 Ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 09.08.2023, ημέρα Τετάρτη.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 23.08.2023, ημέρα Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipsis@hersonisos.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η σχετική «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Από τη Δ/νση Διοικητικών του Δήμου Χερσονήσου

Γούρνες: 08.08.2023