Δημοσίευση ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2024 της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2024 (αρ. πρωτ. 07/23-02-2024) πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, χρονικής διάρκειας έξι (6) και επτά (7) μηνών. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 09/03/2024 έως 18/03/2024

 

 

 

Και από κάτω επισυνάπτονται τα εξής αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10_06_2021

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η_Υ 03_01_2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ_A2_7_4_2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2_ ΔΕ_ΥΕ