Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α/2024 της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1Α/2024  (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΧ 548/05-02-2024) πρόσληψης  (9) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου, χρονικής διάρκειας (8) μηνών   με έναρξη υποβολής των αιτήσεων την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου του 2024 και καταληκτική ημερομηνία την  Παρασκευή 08 Μαρτίου του 2024.