ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ {ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

Ο Δήμος Χερσονήσου παραθέτει τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων που

συμμετείχαν στην ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού – συνολικά

δεκαπέντε (15) ατόμων εκ των οποίων τριών (3) ατόμων κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 29

Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και

δώδεκα (12) ατόμων κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδών

απορριμματοφόρων) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8μηνης)

διάρκειας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την

επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Οι σχετικοί πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού

Καταστήματος στις Γούρνες, (έδρα του Δήμου) την 10η Μαΐου 2022, οπότε η

προθεσμία των ενστάσεων αρχίζει την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, δηλ. την

11η Μαΐου 2022.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης,

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),

η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας

τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί,

πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),

που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (eπαράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του

ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος

πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να

καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας

υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το

καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

2

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΓΟΎΡΝΕΣ:10.05.2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ