Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022  πρόσληψης  (8) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δ.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου, χρονικής διάρκειας (8) μηνών  και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων την  Τρίτη 10 Ιανουαρίου του 2023.