ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΗΨΗΣ ΔΥΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2021