ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Χερσονήσου προσβλέποντας στη συνεργασία των δημοτών του, με δεδομένη την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινά την 1η Μαΐου 2021 και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, ενημερώνει τους πολίτες ότι προκύπτει ανάγκη να προχωρήσουν στην αποψίλωση και τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, για την προστασία από την πρόκληση πυρκαγιών.

Η ενημέρωση αφορά τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται αφ’ ενός εντός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης και αφ’ ετέρου εντός ζώνης 100 μέτρων περιμετρικά αυτού.

Οι παραπάνω έχουν ευθύνη και υποχρέωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,  να προχωρήσουν στον άμεσο (και όσες φορές χρειασθεί έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου) καθαρισμό, στην κοπή των χόρτων και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στα οικόπεδά τους.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

  • Παρατίθενται το άρθρο 94 παρ.1 περίπτ.26 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2010. Αρμοδιότητα των Δήμων είναι:

«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου και βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό.» 

 

Πληροφορίες: Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στo email m.zouridis@hersonisos.gr, ή/και στα τηλέφωνα: 2897340012, 2897340013, 2897340050.