04/12/2006, Αναλυτική διακήρυξη για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας, οδοσάρωσης κλπ. των ΔΔ Χερσονήσου και Λ. Χερσονήσου τα έτη 2007 και 2008

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου
Περίληψη: Εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας οδοσάρωσης κλπ. των ΔΔ Χερσονήσου και Λ. Χερσονήσου για τη θερινή περίοδο, τα έτη 2007 και 2008.
Π/Υ: 2.000.000,00 ευρώ
Ημ. Λήξης Υποβολής: 16 Ιανουαρίου 2007