Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων 2022

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων 2022»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:

«Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων 2022» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής1

και εκφράζεται με ποσοστό έκπτωσης επί

των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθμ.47/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών.