ΝΠΔΔ ΚΠΑ - Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών λόγω κατεπειγουσών αναγκών κατ.ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων