Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (CPV : 45231300-8), με προϋπολογισμό εργασιών 1.350.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr