Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για την κινηση όλων των αυτοκινήτων & μηχανημάτων του Δήμου

Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών για την κινηση όλων των αυτοκινήτων & μηχανημάτων του Δήμου