ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό

Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022»,

προϋπολογισμού: 91.884,00 €, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 και του

Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).