ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΧΟ

Ο Δήμαρχος Δήμου Χερσονήσου Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμος Χερσονήσου – σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/2006, ν.3852/2010, Ν.4555/2018 και του Π.Δ.270/1981- προτίθεται να προβεί σε φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο Μοχού.

Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α΄φάση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Δήμo Xερσονήσου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Εν συνεχεία μέσω της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής οι προσφορές αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία με τη σειρά της κοινοποιεί την έκθεση αξιολόγησης σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/συμμετέχοντος, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης και ακριβής περιγραφή ακινήτου (τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό).

2.Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, ενώ θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και τα απόλυτα υψόμετρα των ορίων του. Επιθυμητή η αναγραφή επιπλέον υψομετρικών στοιχείων.

3. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (το τελευταίο ισχύον με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού),

4. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων,

5. Πιστοποιητικό μη οφειλής ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το ακίνητο,

6. Το κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, έκαστος των οποίων οφείλει να προσκομίζει για τον εαυτό του τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, ικανά να αποδεικνύουν την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του ακινήτου

7. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη/συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του συμμετέχοντες από την υποβολή τους και μέχρι να συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων και μετεγγραφής τους στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Β΄ φάση : Διενέργεια δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α΄ φάσης.

Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήξη δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά του ακινήτου (τιµή ανά τ.µ.).

Στην περίπτωση που η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06€, απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την παρ.4 της υποπαρ.Γ.11 του Ν.4152/13.

Το ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

✓ Η είσοδος να βρίσκεται σε ακτίνα έως 100 μέτρων από το Νεκροταφείο Μοχού.

✓ Να είναι ακάλυπτο

✓ Nα μην βρίσκεται εντός Δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης

✓ Να έχει έχει πρόσωπο επί κοινόχρηστης οδού τουλάχιστον 3,00 μέτρα.

✓ Να έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 750 μ2

✓ Να έχει ομαλή κλίση (έως 15%)

✓ Να μην αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία

2. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει

3. Το ακίνητο να μην βρίσκεται εντός ορίων αρχαιολογικού χώρου Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση.

4. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

5. Προτιμητέα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων οικοπέδων για τον ανωτέρω σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο αυτής από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, τηλ. 2813404645, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλουν, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους από 7-7-2023 (ημέρα δημοσίευσης) έως και 28-7-2023, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ιωάννης Σέγκος