Ματαίωση τουδιαγωνισμού «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου ανακοινώνει την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου µε τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανού Κάμπου» της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5047420», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 182916, το οποίο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Καρτερού και Χάνι του Κοκκίνη - Βαθειανός Κάμπος του Δήμου Χερσονήσου.