πρόσκλησης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Άρση κινδύνου και αποκατάσταση προσπελασιμότητας σε τμήμα της οδού Φαιστού στον Ανισσαρά λόγω σώρευσης όμβριων υδάτων» (Α.Μ. 34/2022)

Ο Δήμος Χερσονήσου προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Άρση κινδύνου και αποκατάσταση προσπελασιμότητας σε τμήμα της οδού Φαιστού στον Ανισσαρά λόγω σώρευσης όμβριων υδάτων»», σύμφωνα με την υπ΄αρ. 34/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού 29.988,69€.