Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

 

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία

 

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία.