Συντήρηση & επισκευή οχημάτων, μηχ/των δίκυκλων έτους 2018