ΔΑΜΑΛ - Πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ της ΣΟΧ 1/2018