ΔΑΜΑΛ - "Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (4 μήνες) ως ΔΕ Υπάλληλοι παραλίας από την ΔΑΜΑΛ ΑΕ"