Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»Προσοχή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την παροχή των απαιτούμενων διευκρινήσεων στις ερωτήσεις και σχόλια που υποβλήθηκαν σας ενημερώνουμε ότι για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων που θέλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και με δεδομένη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του φαινομένου της εξάπλωσης του κορονωϊού και των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Συγκεκριμένα: • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

παρακαλώ δείτε το συνημμένα αρχείο