ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Ο Δήμος Χερσονήσου – σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/2006, ν.3852/2010,

Ν.4555/2018 και του Π.Δ.270/1981- προτίθεται να προβεί σε φανερή και προφορική

μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά ακινήτου/των για την κατασκευή

υδατοδεξαμενής στην περιοχή των Γουβών